نمایندگی انحصاری در امارات متحده عربی :

PTF TRADING L.L.C
Registration Number : 1000722

نمایندگی انحصاری در ایران :

Lotus Vira Airia
Registration Number : 22443

نمایندگی رسمی فروش و اجرا :

Tavankaran Alvand
Registration Number: 5818